Generalforsamling 2017

Generalforsamling i Møldrup Varmeværk 
Generalforsamlingen afholdes  Møldrup Hallens mødelokale. 
Mandag den 23. oktober kl. 19.30     
med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 
4. Budget for indeværende driftsår 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år. 
6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
9. Valg af revisorer. 
10. Eventuelt
-
På bestyrelsens vegne Hans Bach fmd.
DOWNLOAD
Beretning 2017.pdf
DOWNLOAD
Referat fra generalforsamling 2017.pdf
DOWNLOAD
Årsrapport 2016-2017.pdf