DOWNLOAD
Møldrup varmeværk Regnskab_signed - 2019.pdf

Generalforsamling 2019 Generalforsamlingen afholdes Møldrup Hallens mødelokale.

Mandag den 28. oktober kl. 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisorer.

10. Eventuelt -

På bestyrelsens vegne Hans Bach fmd.

Det reviderede regnskab kan læses her efter den 21. oktober